Regulamin platformy CYCLOS

Zasady ogólne:

CYCLOS to system służący do pomiaru aktywności społecznej. Jednostką pomiaru jest 1 godzina udziału w przedsięwzięciach społecznych, która dzieli się na 10 podjednostek o nazwie Dobry.

Z programu CYCLOS może korzystać każdy, bez względu na wiek, wykształcenie, obywatelstwo, rasę, płeć. Jedynym warunkiem jest uzyskanie dwóch rekomendacji od osób, które już z programu korzystają.

W programie obowiązuje zasada domniemanej uczciwości i solidności wszystkich uczestników. Wątpliwe kwestie rozstrzyga lokalny administrator programu, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron.

Korzystający z programu CYCLOS mają możliwość świadczenia rejestrowanych usług na rzecz lokalnej społeczności, do wysokości ustalonej przez administratora. Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez jego uczestników, a jedynie za rejestrację i przechowywanie informacji o takich wydarzeniach.

Lokalny administrator systemu decyduje o wielkości opłat, wymaganych od uczestników dla właściwego funkcjonowania systemu. Opłaty te należy traktować jako formę darowizny własnego czasu na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Rezygnacja z korzystania z programu wymaga wyzerowania własnego ujemnego salda.

Zasady szczegółowe:

CYCLOS to zbiór zasad zarządzania, procedur roboczych i konfiguracji sprzętowych tworzących regionalną platformę użytkowników oprogramowania Cyclos należącego do biblioteki Open Source, którego kod źródłowy jest dostępny pod adresem: http://sourceforge.net/projects/cyclos.

Funkcją oprogramowania CYCLOS jest wspieranie aktywizacji społecznej, kulturalnej i gospodarczej lokalnych społeczności bez udziału pieniędzy, przy użyciu miary, jaką jest czas.

Definicje terminów:

UCZESTNIK to osoba fizyczna, zarejestrowana w portalu barterowym, posiadająca aktualny login i hasło dostępowe.

ADMINISTRATOR to uczestnik dbający o całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem portalu barterowego.

MODERATOR to uczestnik koordynujący działania co najmniej jednego innego uczestnika portalu barterowego.

JEDNOSTKA to regionalna miara wartości produktów bądź usług wymienianych na platformie portalu barterowego. Jedna jednostka odpowiada wartościowo 6 minutom działań na rzecz społeczności i nosi nazwę Dobry. Dobry nie jest wymienialny na walutę narodową.

REGION to każda samodzielna implementacja platformy portalu barterowego. Region może być geograficzny i wtedy skupia ludzi mieszkających w sąsiedztwie, lub sektorowy, związany z prowadzeniem wymiany drugiej ręki lub wymiany usług specjalistycznych, np. turystycznych.

PRODUKT lub USŁUGA to dowolna rzecz materialna bądź niematerialna, przedstawiona na platformie portalu barterowego w postaci rzetelnego ogłoszenia, której wartość jest wyceniona w Dobrych.

WYMIANA na platformie barterowej to przekaz informacji o czasie poświęcanym przez uczestników na wzajemne interakcje.

RADA CYCLOS to społeczna grupa administratorów regionalnych platform, dbająca o standard serwisu oraz rozwój bazy sprzętowej i wolnego oprogramowania.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem wymiany barterowej może być osoba fizyczna, która zarejestruje się i zostanie zaakceptowana przez lokalnego administratora. Warunki akceptacji zależą od lokalnych decyzji administratora, ale zwykle są nimi miejsce zamieszkania oraz dwie rekomendacje uzyskane od aktywnych uczestników platformy barterowej.

Moderatorem platformy barterowej może być każdy uczestnik, który odbędzie szkolenie w zakresie moderowania z wykorzystaniem systemu CYCLOS i zostanie zaakceptowany przez lokalnego administratora Czystej Krainy

Administratorem platformy barterowej może być każdy uczestnik, który odbędzie szkolenie w zakresie administrowania na platformie CYCLOS i zostanie zaakceptowany przez Radę.

Od wszystkich uczestników platformy barterowej wymaga się uczciwości. Nieuczciwe zachowania będą powodem ostrzeżeń lub wykluczeń z systemu. Sytuacje sporne rozstrzyga administrator, lokalna grupa 10 najaktywniejszych uczestników lub Rada.

Rejestracja:

Rejestracji nowych uczestników dokonuje się elektronicznie w portalu www.czystakraina.pl, gdzie kandydat na uczestnika wymiany barterowej wypełnia formularz zgłoszeniowy i czeka na przyznanie mu hasła dostępowego. Rejestracji można także dokonywać za pośrednictwem lokalnego administratora, który osobiście wprowadza dane osobowe kandydata i akceptuje jego uczestnictwo. Można być także zarejestrowanym w trybie moderacyjnym, czyli wsparcia logistycznego ze strony profesjonalnych służb serwisu. Od uczestników wymaga się, aby mieli ukończone 18 lat. Dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnoletnich za wiedzą i akceptacją opiekunów. Uczestnicy mają stałą możliwość uaktualniania własnego profilu osobowego. Podstawowy profil osobowy uczestnika jest udostępniony do wglądu innym uczestnikom platformy. Akceptacja regulaminu platformy jest zgodą na publikowanie na platformie własnego profilu oraz ogłoszeń o oferowanych produktach bądź usługach.

Aktywność:

Aktywność uczestników platformy jest rejestrowana automatycznie. 10 najaktywniejszych uczestników tworzy lokalną grupę opiniującą w kwestiach spornych, których nie udało się rozstrzygnąć przez administratora.

Opłaty:

Opłata transakcyjna wynosi 6% wartości obrotu czasem i jest automatycznie przekazywana w jednostkach przez sprzedającego. Opłata płynnościowa (demurrage) od oszczędności czasu przewyższających 20 godzin wynosi 1% miesięcznie od nadwyżki i jest raz w miesiącu automatycznie pobierana z kont uczestników.

Kredyt:

Administrator regionalny może indywidualnie przyznawać uczestnikom kredyt czasu społecznego, do wysokości ściśle wyznaczonej polityką kredytową Rady. Wszystkie kredyty udzielane na platformie Czysta Kraina są nieoprocentowane.

Odpowiedzialność:

Osoba wystawiająca ogłoszenie jest odpowiedzialna wobec innych uczestników za rzetelny opis własnych produktów i usług, za legalność dysponowania nimi oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich, wynikające z publikacji ogłoszenia czy świadczenia usługi. Rada nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczanych przez uczestników w postaci ogłoszeń, opinii lub profili osobowych, za zachowania uczestników, za jakość, bezpieczeństwo czy legalność towarów bądź usług wymienianych na platformie. Rada nie ma możliwości nadzoru nad przebiegiem, finalizowaniem i poprawnością transakcji zawieranych na platformie, więc ani ona, ani jej przedstawiciele lub współpracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje zawarte na platformie, wliczając w to wszelkie roszczenia. Jednakże, systemy reputacyjny oraz ostrzegawczy, wbudowane w platformę CYCLOS, pozwalają w dłuższej perspektywie weryfikować dane dotyczące osób, towarów i usług, usuwać z platformy osoby nierzetelne i eliminować działania niezgodne z regulaminem oraz lokalnymi zwyczajami.

Rekomendacje:

Rada zaleca administratorom, aby wymagali podwójnych rekomendacji od nowych uczestników. Osoba rekomendująca ręczy za rzetelność wprowadzanej osoby własną reputacją.

Zawieszenie uczestnictwa:

Administratorzy lokalni mają możliwość zawieszenia uczestnictwa osób czasowo nieobecnych lub osób nie przestrzegających regulaminu platformy. W sytuacjach spornych uczestnik może się odwołać od decyzji o zawieszeniu do opinii 10 najaktywniejszych uczestników, których lista jest publikowana na platformie, lub ostatecznie do Rady. W okresie trwania sporu konto uczestnika zawieszonego może jedynie przyjmować wpłaty.

Usunięcie z platformy:

Rażące naruszenie lokalnych norm czy regulaminu może spowodować usunięcie uczestnika z platformy. Saldo na koncie uczestnika usuwanego powinno przed likwidacją zostać wyzerowane poprzez dostarczenie lub pobranie - za pośrednictwem konta organizacji - odpowiadającej saldu partii towarów lub usług.

Produkty i usługi:

Produkty i usługi wystawiane na platformie CYCLOS powinny być rzetelnie opisane. Publikowaną ofertę należy umieścić w kategorii ofert najlepiej do niej pasujących. Użytkownik może opublikować w jednym czasie maksymalnie 8 ogłoszeń o oferowanych produktach lub usługach. Publikacja ofert jest bezpłatna.

Spory i porozumienia:

Wszelkie spory związane z udziałem w działaniach platformy CYCLOS będą rozstrzygane polubownie na drodze negocjacji administratorów i lokalnej społeczności z zainteresowanymi uczestnikami.